ข้อมูลสภาพทั่วไป

ตำบลหนองฮางเป็นหนึ่งในสิบสี่ตำบลของอำเภอม่วงสามสิบ 

จังหวัดราชธานี  ห่างจากอำเภอม่วงสามสิบ  ประมาณ  10  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  54.899  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  34,311.87  ไร่

Additional information