ITA 65

ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565
5.ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกีี่ยวข้อง
        พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
        พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
        ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ.2561
        พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
        พรบ.มาตฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
        พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
       ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน
       ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ อปท
       ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยพิการคนพิการ อปท
       ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท
การประชาสัมพันธฺ์
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q/A
9.Social Network
    - line
    - facebook
การดำเนินงาน
10.แผนดำเนินงานประจำปี 2565
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 65
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การปฏิบัติงาน
13.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  - คูมือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
  - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - คู่มือปฏิบัติร้องเรียนร้องทุกข์
  - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
  - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
  - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service
  - คำขอบริการใช้รถดับเพลิง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - รายงานงบประมาณรายจ่าย ปี 2565
 - รายงานงบประมาณรายรับ ปี 2565

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซ์้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุุจริตของผู้บริหาร

34.นโยบายไม่รับของขวัญ

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   - ประกาศนโยบายและประกาศเจตนารมย์ 65
แผนป้องกันการทุุจริต
39 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 65
40 ติดตามแผนป้องกันฯปี 65 รอบ 6 เดือน
41 รายงานการป้องกันการทุจริต ปี 64
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

Additional information