ITA 63

ข้อมูลพื้นฐาน
    - โครงสร้างหน่วยงาน
- ข้อมูลผู้บริหาร
    - อำนาจหน้าที่
    - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
    - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    - กฏหมายที่เกีี่ยวข้อง
        พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
        
        ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ.2561
        พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    - Q/A
  - Social Network
line
facebook
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565
แผนดำเนินงาน
    - แผนดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนิินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
 - คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
  - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนรายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
    - E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      ไตรมาส 1
      ไตรมาส 2
      ไตรมาส 3 
      ไตรมาส 4

 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 - ติดตามและประเมินแผนประจำปี 2563

1ตุลาคม2562-31ธันวาคม2562
1ตุลาคม2562-31มีนาคม2563
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    - ชองทางการร้องเรียน (Docx)

     - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
     - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
    - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
     - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   - มาตรการป้องกันการรับสินบน
     - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ

  - นโยบายบริหารงานบุคคล
  - แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563
  - นโยบาลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
  - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2562

- ไตรมาสที่ 1
- ไตรมาสที่ 2
- ไตรมาสที่ 3
- ไตรมาสที่ 4

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
6 เดือนแรก (ต.ค 2561 - มี.ค 2562)
สำนักปลัด กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุข

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

 

ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ต.ค 2561 พ.ย 2561
ธ.ค 2561 ม.ค 2562
ก.พ 2562 มี.ค 2562
เม.ย 2562 พ.ค 2562
มิ.ย 2562 ก.ค 2562

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมู

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

อ่านเพิ่มเติม....>>>

Additional information