ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 "-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

 

-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4

-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3

-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2

-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒"

"-ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓"

"-ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔"

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)"

"-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

"-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐"

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
- ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองสุ่ม หมู่ที่ ๕
- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนฉาบผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2383
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
- ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำ บ้านเหล่าบาก หมู่ที่ 8

"-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี"

"-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสุ่ม ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสุ่ม ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี"
 "-ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน"
 "-ประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน"
 "-เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่าบาก  หมู่ที่ ๘" new

 "-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเหล่าบาก หมู่ที่ ๘"

"-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) "

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)"new

"-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

 "-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"
 "-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"
"-แผนจัดหาพัสดุ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

"-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" 2558"

"-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

"-รายงานการเปิดเผยราคากลาง ปีงบประมาณ 2557 , 2558"
"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"
"-แผนจัดหาพัสดุ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"
"- เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540"
"-ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางและท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม สายทางจากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๓ ไปบ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗"
"-ประกาศเปิยเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางและท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม สายทางจากแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๓ ไปบ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗"
 
ประกาศนโนบายและความโปร่งใสของ-อบต.หนองฮาง
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ , โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๓,๖ , โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู ๔ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลหนองฮาง จำนวน ๕ โครงการ "
 

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง" 

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavenent In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗"

"ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง"

 "-สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๓"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๕ "

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๙"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจราษฎร์รัฐ"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการรื้อถอนแอสฟัสท์ติกและก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนสายทางภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการรื้อถอนแอสฟัสท์ติกและก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ ๓"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนลาดยางเดิมบ้านหนองฮาง - ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิมบ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ที่ ๔"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนลาดเดิมบ้านหนองฮาง - ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิมบ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางต่อจากถนนลาดยางเดิมบ้านหนองฮาง-ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิม บ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ ๔ บ้านก่อฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ "

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  (๑ ก.ค.- ๓๑ ต.ค.๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กเขตหมู่บ้าน บ้านก่อฮาง หมู่ ๔"  

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยขนาดกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล    หนองฮาง หมู่ ๑"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเตาเผามูลฝอยขนาดกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล     หนองฮาง  หมู่ ๑"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองสุ่ม หมู่ ๕"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ ๙"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๑"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทายหมู่ ๒"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองสุ่ม หมู่ ๕"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ ๙"

Additional information