ข่าวประชาสัมพันธ์

 messageImage 1646021490474

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wqjknc 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของการให้บริการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่องทางการร้องเรียน

รายงานสรุปผลการับเรื่องร้องเรียน  

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

รายการติดตามรอบ 6 เดือนปี 2562

มาตรการจัดการเก็บภาษีปี 2562

การดำเนินการจัดการความรู้สึกปี 2562

การประเมินความเป็นประจำประจำปี 2562 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ข้อมูลประเทศไทยเผยแพร่มาตรการต่อสาธารณะช หนังสือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 (เดือน เม.ย. - ก.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์ให้ขาดข้อมูลบุคคลภายนอก ITA ประจำปี 2562

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

"- มาตรการส่งเสริมความมั่นคงในการจัดซื้อจัดจ้าง"

สถิติการให้บริการประชาชนตตหนอง

- ประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก

 

- ประชาสัมพันธ์บุคคลภายใน

 

- อำนาจหน้าที่อบต.

 

 

 
 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

"- ประกาศผลแสดงการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑"

"- ชิลีแสดงสินค้าการเงินอบต. หนองฮางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑"

"- รายงานงบการเงินแสดงฐานะการเงิน (สะสมกิจการประปาอบต. หนองฮาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖"

- ประกาศเจตจำนงค์บริหาร

- ประกาศเกียรติความรู้สึก

- ประกาศิตทัศน์พันธกิจและนโยบายในการบริหารจัดการ - "

"- รายงานการประชุมของผู้ใช้งานภาค 7-"

 
 
- ประกาศรายชื่อผู้บริจาคเงินอุดหนุนการเลี้ยงเด็กแรกเกิด
- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนการผู้ใหญ่ / คนแรก (เพิ่มเติม)
 
- เผยแพร่พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 2540
- ประกาศนโนบายและความสำคัญของ - อบต. หนองฮาง

"- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information