ข่าวประชาสัมพันธ์ 66

 

S 8683568

S 8683568

S 8683568

S 8683567

S 8683568

S 8683568

 

messageImage 1674702935400 

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชาชน นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wqjknc

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information