สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

รุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร 1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สขร 1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)"

Additional information