สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1)"

"-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1)"

Additional information