ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา e-Bidding โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ประจำปีปงบประมาณ 2566

ประกาศประกวดราคา e-Bidding โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.8

ประจำปีปงบประมาณ 2566

 "-ประกาศราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

-ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.8 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

"-ประกาศราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ.2565"

-ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านก่อฮาง หมู่ที่ 6

-ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู ปิด-เปิด

-ประกาศราคากลางโครงการปรังปรุงถนนลูกรังบ้านดอนประทาย ม.2

-ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองฮาง ม.4

"-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ

"-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 37 รายการ"

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2564" 

ประกาศประกวดราคา e-Bidding โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง อบ.ถ.223-007 สายบ้านนาไร่ใหญ่ ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7

"-ประกาศราคากลางปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยชักแล่น หมู่ที่ 5 บ้านหนองสุ่ม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.2383 - หนองเมย หมู่ที่ 5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดี - สามแยกห้วยพระโรจน์ บ้านนาดี หมู่3

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง อบ.ถ.223-007 สายบ้านนาไร่ใหญ่ ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"-ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓-"

"-ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๗ สามแยกข้างวัดนาไร่ใหญ่ - ทล.๒๓๘๓ บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง" 

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ สายทางบ้านก่อฮาง หมู่ ๔ ไป บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธี Pavenent In-Place Recycling จำนวน ๒ ช่วง ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๘ สายทาง ทล.๒๓๘๓ ไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ๑ หลัง"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอาง โดยวิธีคัดเลือก"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าบาก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง โดยวิธีคัดเลือก"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๙ สายนาห่อม - ดอนประทาย บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๙"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๙ สายนาห่อม - ดอนประทาย บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๙"

"-ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๒๓-๐๐๙ สายนาห่อม - ดอนประทาย บ้านนาห่อม หมู่ที่ ๙"

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒"

"-ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒"

"-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑"

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗"

"ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าบาก หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง"

 "-สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๗"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๓"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๕ "

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๙"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจราษฎร์รัฐ"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการรื้อถอนแอสฟัสท์ติกและก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนสายทางภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการรื้อถอนแอสฟัสท์ติกและก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ ๓"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ ๗"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนลาดยางเดิมบ้านหนองฮาง - ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิมบ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ที่ ๔"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางต่อจากถนนลาดเดิมบ้านหนองฮาง - ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิมบ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางต่อจากถนนลาดยางเดิมบ้านหนองฮาง-ไปวัดป่าดงหนองแคน หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางจากถนนลาดยางเดิม บ้านก่อฮาง - ไปห้วยพระโรจน์ หมู่ ๔ บ้านก่อฮาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ "

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (๑ ก.ค.-๓๑ ต.ค.๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  (๑ ก.ค.- ๓๑ ต.ค.๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กเขตหมู่บ้าน บ้านก่อฮาง หมู่ ๔"  

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๖"

 "-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยขนาดกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล    หนองฮาง หมู่ ๑"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเตาเผามูลฝอยขนาดกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล     หนองฮาง  หมู่ ๑"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทาย หมู่ ๒"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองสุ่ม หมู่ ๕"

"-ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ ๙"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน หมู่ ๑"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านดอนประทายหมู่ ๒"

 "-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านหนองสุ่ม หมู่ ๕"

"-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน บ้านนาห่อม หมู่ ๙"

Additional information