แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าบาก

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.223-004 สายบ้านก่อฮาง - ห้วยพระโรจน์

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)"new

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)"

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) "

"แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)"

"-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

"-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"

"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

"-แผนจัดหาพัสดุ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

"-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

"-แผนจัดหาพัสดุ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

Additional information