รายงานการเงินประจำเดือน

งบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

งบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2566

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม  2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563

 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563

 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Additional information