รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2/2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1/2565

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานงบแสดงการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3/2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1/2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3/2563

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

Additional information