คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

ชื่อกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเภทของงานบริการ  : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ        จังหวัดอุบลราชธานี

หมวดหมู่ของงานบริการ :ขึ้นทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .. 2552
 1. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
 2. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ       0  วัน

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0        

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. ช่องทางการให้บริการ        
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบรหารส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .    

(มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2552 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาณสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


    
หลักเกณฑ์
    1.
มีสัญชาติไทย
    2.
มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
    3.
มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4.
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.. 2548 ในการยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
       1.
รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
       2.
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
    
วิธีการ
     1.
ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการได้
     2.
กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
     3.
กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

20 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอำนาจ

10 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน - 1 1 ชุด -
2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ชุด -
3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) - 1 1 ชุด -
4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 0 ฉบับ -
5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 1 ชุด -
6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) - 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-
 1. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
 1. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-

 1. หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย


1.ชื่อกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ                  จังหวัดอุบลราชธานี

3.ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว        

4.หมวดหมู่ของงานบริการ :ขึ้นทะเบียน   

5.กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .. 2553

6.ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7.พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น         

8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ       0 นาที

9.ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0        

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   

11.ช่องทางการให้บริการ         

1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .          (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต


     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     พ.ศ.2553 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     ในปีงบประมาณถัดไปณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด


     หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
     วิธีการ
    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด
    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

20 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน

10 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

14.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน - 1 1 ชุด -
2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ชุด -
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) - 1 1 ชุด -
4) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคำขอแทน) - 1 1 ชุด -
5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคำขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) - 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

16.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17.ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


19.หมายเหตุ

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย


1.ชื่อกระบวนงาน :การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ                  จังหวัดอุบลราชธานี

3.ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว        

4.หมวดหมู่ของงานบริการ :รับแจ้ง        

5.กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .. 2548

6.ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7.พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น         

8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ       0 วัน

9.ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

10ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

11.ช่องทางการให้บริการ         

1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .         (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต


     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลำเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
    

หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
     วิธีการ
    1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการก็ได้
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ

45 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน

15 นาที องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
3)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
4)

การพิจารณา

จัดทำทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง
5)

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน

14.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน - 1 1 ชุด -
2) สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 1 ชุด -
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) - 1 1 ชุด -
4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 0 ฉบับ -
5) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 1 ชุด -
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ) - 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

16.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17.ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

19.หมายเหตุ

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน   : การจดทะเบียนพาณิชย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1.  ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์

2.  หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ             จังหวัดอุบลราชธานี

 3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน

5.  กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

      1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์

          พ .. 2499

      2) พ ... กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.. 2546
      3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (.. 2515)  เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ                 กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
     4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (.. 2520) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง      พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
     5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) .. 2553
     6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) .. 2552
     7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) .. 2552 และ (ฉบับที่ 10) .. 2553

    8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

.. 2555 

    9) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
   10) พ ... ทะเบียนพาณิชย์ พ.. 2499
   11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์ พ .. 2549

     6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม      

     7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น       

          8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี    

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ     0  นาที

          9. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       0 

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด    0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด    0

     10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   สพจ. ทก. 01 

11.  ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)  โทร.  0-4534-3103

12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11)
     2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
     3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
     4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจ สอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณี ที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทำ บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือ ว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบ อำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น คำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 30 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม 5 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร 15 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ 10 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว      

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ฉบับ -
2) หนังสือ ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้า ของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน - 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
3) สำเนา ทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือสำเนาสัญญา เช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง - 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
4) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร - 1 0 ฉบับ -
5) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท - 1 0 ฉบับ

-

6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ

-

7) สำเนา หนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าว จากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตาม ประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูก ต้อง - 0 1 ฉบับ (ใช้ ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
8) หนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนหรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มา ของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้ - 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

16.  ค่าธรรมเนียม

1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่                     50   บาท

2.คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์                                  20   บาท

3.คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ                          20   บาท

4.คำร้องขอรับใบแทน                                  30   บาท

5.คำร้องขอรับรองสำเนา                              30   บาท

17.  ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4534-3103  local nonghang.go.th

18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือการกรอกเอกสาร

19.    หมายเหตุ

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน   : การรับชำระภาษีป้าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1. ชื่อกระบวนงาน : การรับชำระภาษีป้าย

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี                                    

     3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว     

     4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง     

     5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

   1) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ .. 2510

     6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป

     7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น       

          8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -        

              ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ      0  วัน

          9. ข้อมูลสถิติ

        จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0 

        จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

        จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

     10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558     

     11. ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

     12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
     ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือ โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน     30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณี คำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสอง ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงาน เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่น คำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่าย นั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะ เวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบ คำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง 1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง                                   
2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี

30 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง 1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง                                   
3)

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชำระภาษี

15 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮาง 1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วันจะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง                                   

ระยะเวลาดำเนินการรวม 46 วัน

14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

       ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

    15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา - 1 1 ชุด -
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา - 1 1 ชุด -
3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง - 1 0 ชุด -
4) หลักฐานการประกอบกิจการเช่นสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนาทะเบียนพาณิชย์สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - 0 1 ชุด -
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา - 1 1 ชุด -
6) สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)   - 0 1 ชุด -
7) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

     16.  ค่าธรรมเนียม  ต่อ  500   ตารางเซนติเมตร

          1.อักษรไทยล้วน                                                                    3   บาท

          2.อักษรไทยอักษรต่างประเทศ / ภาพ / เครื่องหมายอื่น                     20  บาท

          3.ป้ายดังต่อไปนี้                                                                 40  บาท

                   3.1  ไม่มีอักษรไทย                          

                   3.2  อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

          4.ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  ให้คิดอัตรา  ตาม  1,2  หรือ  3  แล้วแต่กรณี  และให้เสียภาษีเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

          5.ป้ายใดเสียต่ำกว่า  200  ให้เสีย  200  บาท

     17.  ช่องทางการร้องเรียน

   

    - ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  โทรศัพท์ 0-4534-34103  หรือ

      เวปไซต์ local nonghang .go.th
     หมายเหตุ

     18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

      19.    หมายเหตุ

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน    :  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1.   ชื่อกระบวนงาน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2.   หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     3.   ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   

     4.   หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง   

     5.   กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

   1)   พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.. 2475

     6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป        

     7.  พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น      

          8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -       

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0   วัน

          9.  ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน     0    

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

     10.  ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ปี 2558

     11.ช่องทางการให้บริการ

   1)

สถานที่ให้บริการ องค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

โทร. 0-4534-3103

     12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินจาก ทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อ เนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขดังนี้
     1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี
     2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
     3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
     5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
     6. เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนดจะต้องชำระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
     7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
     8. กรณี คำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสอง ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
     9. พนักงาน เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำ ขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้น เรียบร้อยแล้ว
     10. ระยะ เวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบ คำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ประชาชน
     11.จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  ระยะเวลา : 1 วันนับแต่ผู้รับบริการมายื่นคำขอ


2)

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินดำเนินการชำระภาษี

30 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ระยะเวลา : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 31 วัน

     14.  งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

     ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

     15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

          15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ - 1 1 ชุด -
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา - 1 1 ชุด -
3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมสำเนาเช่นโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือสัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ - 1 1 ชุด -
4) หลัก ฐานการประกอบกิจการพร้อมสำเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม          สัญญาเช่าอาคาร - 1 1 ชุด -
5) หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) พร้อมสำเนา - 1 1 ชุด -
6) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) - 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

     16.  ค่าธรรมเนียม

            1. ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี

            2. อัตราร้อยละ 12.5  ของค่ารายปี  คือ  ค่าภาษี  = ค่ารายปี x 1.25  %

     17.  ช่องทางการร้องเรียน

-           ช่องทางการร้องเรียน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง                                              โทรศัพท์ : 0-4534-3103  เว็บไซต์  : local nonghang.go.th

     18.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (... 2) 2. แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (... 9)

      19.    หมายเหตุ

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5.กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :

1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ .. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. ไม่มี

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    0 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบรหารส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ำมันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ำมันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน
- สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินอีกด้วยก็ได้การเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือการเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
- รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง

42 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

-
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

    15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1)

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  (แบบธพ.น. ๑)

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ - 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
3) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑เป็นต้น กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
6) แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี - 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
7) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง - 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
8) หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - 1 0 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต)
9)

สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

- 0 1 ชุด

(ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

10) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
11) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
1)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
1) แบบธพ.น. ๑เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ .. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   30 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดำเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

    15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1)

ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

- 1 0 ชุด -
2) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -

16.ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ -

2) าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2556
1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   30 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 350   

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 350

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปีนั้นการต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอตามแบบธพ.น. ๓พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

หมายเหตุ :

๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบโดยมีระยะเวลาพิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายนใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคมใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน

42 ถึง 72 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0 1 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น. ๓) กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
1)

าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ -

2)

าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. 2556

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
1) แบบธพ.น. ๓เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ .. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. ไม่มี

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    0 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ไดรับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ..
. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น

๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัย
- แบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี
- รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง

42 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ  (แบบธพ.น.๔) กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ - 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
3) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินกรณีขยายแนวเขตสถานประกอบการ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
6) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) แผนผังโดยสังเขปแผนผังบริเวณและแบบก่อสร้างระบบความปลอดภัยระบบควบคุมมลพิษระบบท่อน้ำมันระบบท่อดับเพลิงระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนน้ำมันระบบอุปกรณ์นิรภัยแบบระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่กรณี - 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
8) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง - 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - 1 0 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องที่ใบอนุญาต)
10) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
11) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
12) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
1) แบบธพ.น. ๔เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ .. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2550

6ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม         

 1. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 2. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   30 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

10ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดำเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) ผลการทดสอบถังเก็บน้ำมันระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - 1 0 ชุด -
2) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำทางเชื่อมถนนสาธารณะหรือทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
1)

าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ -

2)

หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำมันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียค าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 2. ช่องทางการให้บริการ         
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยื่นคำขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๕พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ :

. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง -
2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง -
3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น.๕) กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ - 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
3) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินของผู้รับโอนใบอนุญาต - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
4) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (เดิม) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สำเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓ - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
6) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
1)

าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ -

1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๒๐เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท์ : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
1) แบบธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบ ธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือ ถูกทำลายดังกล่าว
หมายเหตุ :

๑.      หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒.    พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

๓.     ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

๔.     ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตัวท่านเองให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดกำหนด

ช่องทางการให้บริการ

 สถานที่ให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :30 วัน

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ รับคำขอ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐาน  ที่กำหนด และส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
3)

การลงนาม /คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบ ธพ.น.๖)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรมธุรกิจพลังงาน

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

3)

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

4)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร / รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

-

6)

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย)

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

7)

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกทำลาย ในสาระสำคัญ (กรณีถูกทำลายและอื่นๆ)

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

8)

อื่นๆ (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1) สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  อาคารบี  ชั้น ๒๐ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๗๑๕
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ : ๐ ๒๗๙๔ ๔๑๑๑

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)

แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

.ศ. ๒๕๕๖

หมายเหตุ

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (ค ลักษณะที่ 1,ง และ จ ลักษณะที่ 1)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


 1. :การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (ค ลักษณะที่1, งและ จ ลักษณะที่
 2. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮางอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี
 3. : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 4. : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 5. :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ .. 2556
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 .. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ .. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2550
 1. : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ   1 วัน

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0       

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0    

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑)
1)

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่หนึ่ง, งและจลักษณะที่หนึ่งต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อนจึงเก็บน้ำมันได้ซึ่ง
- สถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ำมันที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ำมันไว้ในถังน้ำมันรวมกันไม่เกิน 2 ถังอีกด้วยก็ได้โดยการเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ำมันประเภทงได้แก่สถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยไว้ในถังน้ำมันโดยการเก็บน้ำมันไว้ในถังน้ำมันให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- สถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่หนึ่งได้แก่สถานีบริการน้ำมันที่เก็บน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000ลิตรไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือโดยการเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ำมันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน้ำมันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น
3. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการคำนวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด

6 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบล  หนองฮาง -
2)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ง

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบล   หนองฮาง -

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วันทำการ

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
2) สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  (แบบธพ.ป.๑) กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายละเอียดวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
3) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง - 0 1 ชุด (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)
4) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑หรือเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่นๆ กรมที่ดิน 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
6) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะทางหลวงหรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่หนึ่งเพื่อการจำหน่ายหรือขายหรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะทางหลวงถนนส่วนบุคคลหรือลำน้ำสายนั้น - 0 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
7)

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการพร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร

- 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
8) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ - 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
9) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ - 3 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
10) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ - 1 0 ชุด (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
11) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงแข็งแรงระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมมลพิษของถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆและเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรพร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม - 1 0 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
12) ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ำมัน (กรณีสถานีบริการน้ำมันประเภทคลักษณะที่หนึ่งและสถานีบริการน้ำมันประเภทจลักษณะที่หนึ่ง) - 1 0 ชุด -
13) อื่นๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชุด -
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมันกรมธุรกิจพลังงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4715
หมายเหตุ-
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบีชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4111
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.๒๕๕๖
-

-

วันที่พิมพ์ 07/09/2558
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -

คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน


หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

๑.      ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้ำมันได้ ซึ่งสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง หมายถึง สถานที่เก็บน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ดังต่อไปนี้

(ก) สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟมาก ที่มีปริมาณเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๕๔ ลิตร
(ข) สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟปานกลาง ที่มีปริมาณเกิน ๒๒๗ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
(ค) สถานที่เก็บน้ำมัน ชนิดไวไฟน้อย ที่มีปริมาณเกิน ๔๕๔ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ลิตร

๒.    ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น

๓.     แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคำนวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑

หมายเหตุ :

๑.      กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

๒.    พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

๓.     ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

๔.     ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ

 สถานที่ให้บริการ

สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :1 วัน

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด

6 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
2)

การลงนาม /คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบรับแจ้ง

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒  (แบบ ธพ.ป.๑)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

กรมธุรกิจพลังงาน

2)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

3)

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมการปกครอง

4)

หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5)

สำเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (กรณีตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง / พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร/ รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

-

6)

สำเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ หรือ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

กรมที่ดิน

7)

สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดินให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

-

8)

สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทำทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นทางสำหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจำหน่ายหรือขาย หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ    ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือลำน้ำสายนั้น

ฉบับจริง 0 ชุด

สำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

-

9)

แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี ๕๐ เมตร

ฉบับจริง 3 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

-

10)

แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ

ฉบับจริง 3 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

-

11)

แบบก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์

ฉบับจริง 3 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

-

12)

รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

-

13)<