ช่องทางในการติดต่อศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ขอเผยแพร่และประขาสัมพันธฺ์
ช่องทางในการติดต่อศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง  ดังนี้
 
1. ติดต่อด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. ติดต่อทางไปรษณีย์ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
3. ติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4590-6299
4. ติดต่อทางโทรสาร   หมายเลข 0-4590-6299
5. ติดต่อทางเว็บไซต์ localnonghang.go.th
6. Line กลุ่ม อบต.หนองฮาง
7. Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการอบต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
8.fanpage : องค์การบริการส่วนตำบลหนองฮาง
9. E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information