กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

     
 

นายวีรเดช  บัวกอง

   ปลัด อบต

   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      
   นางสุภาพร  แผงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -   

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

 
     

  นางอนงค์  ศรีสมภพ  

ครู คศ.1  ศพด.วัดบ้านนาดี 

 นางศุภลักษณ์  ชัยรัตน์  

ครู คศ.1  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ 

นางสาวขวัญหทัย  ทาสอน  

ครู คศ.1 ศพด.บ้านเหล่าบาก   

     

นางอุมาภรณ์  โสตแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางลำไพ  คำหว่าน  

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางธัญญารัตน์  หมั่นจิตต์

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านเหล่าบาก

     

นางสาวสุฬารักษ์  โวหาร  

ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางสาวแสงเดือน  ทองย่อย

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ 

 

 

   

 

                

 

 

 

Additional information