กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   นายเรวต จารกขมล ปลดองคการบรหารสว  
 

 

นายเรวัติ  จารุกขมุล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      
   นางสุภาพร  แผงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ครนงค

 

 

 70121

 

 

   ครศภลกษณ 
       นางอนงค์  ศรีสมภพ  

   ครูชำนาญการ ศพด.วัดบ้านนาดี 

นางสาวราตรี  สะเดาทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

     นางศุภลักษณ์  ชัยรัตน์  

ครูชำนาญการ ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ 

ครหนง       ครเดอน

  นางสาวขวัญหทัย  ทาสอน  

ครู คศ.1  ศพด.บ้านเหล่าบาก 

นางสาวแสงเดือน  ทองย่อย  

ครู คศ.1  ศพด.วัดบ้านนาดี 

    ครอรทย 

นางอุมาภรณ์  โสตแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางลำไพ  คำหว่าน  

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ

นางสาวอรทัย  วิญญะสา

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านเหล่าบาก

   ครจา  

นางสาวสุฬารักษ์  โวหาร  

ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ

 นางสาวจารุวรรณ  นิกพิมพ์

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางสาวกชมน  คำภูรี 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

   

 

                

 

 

 

Additional information