กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

  palad65   
 

 

นางสาวสุโรชินทร์  แย้มพุ่ม

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      
   นางสุภาพร  แผงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ครนงค

 

 

 70121

 

 

   ครศภลกษณ 
       นางอนงค์  ศรีสมภพ  

   ครูชำนาญการ ศพด.วัดบ้านนาดี 

นางสาวราตรี  สะเดาทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

     นางศุภลักษณ์  ชัยรัตน์  

ครูชำนาญการ ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ 

ครหนง       ครเดอน

  นางสาวขวัญหทัย  ทาสอน  

ครู คศ.1  ศพด.บ้านเหล่าบาก 

นางสาวแสงเดือน  ทองย่อย  

ครู คศ.1  ศพด.วัดบ้านนาดี 

    ครอรทย 

นางอุมาภรณ์  โสตแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางลำไพ  คำหว่าน  

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ

นางสาวอรทัย  วิญญะสา

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านเหล่าบาก

   ครจา  

นางสาวสุฬารักษ์  โวหาร  

ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ร่วมใจราษฎรัฐ

 นางสาวจารุวรรณ  นิกพิมพ์

 ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.วัดบ้านนาดี

นางสาวกชมน  คำภูรี 

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

   

 

                

 

 

 

Additional information