กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   

palad65

   

นางสาวสุโรชินทร์  แย้มพุ่ม 

ปลัด อบต

     
   

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-ว่าง- 

นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
    สมชาย   
นายธวัชชัย  ไชยชาติ 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

นายสมชาย  โคจร

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 

 นางสาวสุธินี  มุคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายกำพล  มุจรินทร์  

พนักงานผลิตน้ำประปา 

 นางสาวสุบรรณ  นางาม

 พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุนทร  ภูพันธ์หงษ์

 พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      นายสังวาลย์  สืบสิงห์

        คนงานเครื่องสูบน้ำ

 

นายกงสุน   บุญเลิศ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายอัจฉริยะพงษ์  ป้องภัย

จ้างเหมาบริการ  

 

                

 

 

 

Additional information