กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   
 

นายวีรเดช  บัวกอง

ปลัด อบต

   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      
   

นายบรรยง  ทองเสริม

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


 

 

 นายปิยะณัฐ  วุฒวัณณ  

นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
     
 นายศรายุทธ  จันทร์เพชร

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

นางสาวสุธินี  มุคำ

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกำพล  มุจรินทร์  

พนักงานผลิตนำ้ประปา 

 นางสาวสุบรรณ  นางาม

 พนักงานผลิตนำ้ประปา

นายสุนทร  ภูพันธ์หงษ์

 พนักงานผลิตนำ้ประปา

 

 

 
 
 

นายสังวาลย์  สืบสิงห์

คนงานเครื่องสูบนำ้

 

 

                

 

 

 

Additional information