กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   

นายเรวต จารกขมล ปลดองคการบรหารสว

   

นายเรวัติ  จารุกขมุล 

ปลัด อบต

     
   

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      กลวฒน ผอ.กองชาง  
     

นายกุลวัฒน์   พูลพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-ว่าง- 

นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
       
นายธวัชชัย  ไชยชาติ 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

 นางสาวสุธินี  มุคำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายกำพล  มุจรินทร์  

พนักงานผลิตน้ำประปา 

 นางสาวสุบรรณ  นางาม

 พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุนทร  ภูพันธ์หงษ์

 พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      นายสังวาลย์  สืบสิงห์

        คนงานเครื่องสูบน้ำ

 

นายกงสุน   บุญเลิศ

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายอัจฉริยะพงษ์  ป้องภัย

จ้างเหมาบริการ  

 

                

 

 

 

Additional information