กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

 
 

     นายวีรเดช  บัวกอง

         ปลัด อบต

 
 

    นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 456

 

 นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

   ผู้อำนวยการกองคลัง

   

 

S 1703943

123  

นางสาวกันตณา  ทางทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุพัตรา  แท่นทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 นางฉวีวรรณ  ไชยมงคล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

 
 

 

 

 

นางสาวปณิดา ทองเกลี้ยง

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางวรรณนิศา  ขันคูณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิติพรรณ  ไชยมงคล

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 

 

นางสาวพรรนิภา  อาสาสิงห์

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

                

 

 

 

Additional information