กองคลัง

บริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   นายเรวต จารกขมล ปลดองคการบรหารสว
  นายเรวัติ  จารุกขมุล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
 
 

    นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

          -ว่าง-

 ผู้อำนวยการกองคลัง

new 3 

 

 new 2  

นางสาวอัญชลี ชลกาญจน์ 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุปราณี  สาระชาติ 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 นางฉวีวรรณ ไชยมงคล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

 
 

 

 

 

     นางสาวปณิดา  ทองเกลี้ยง

     ผช.จ พง. การเงินและบัญชี

นางวรรณนิศา  ขันคูณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวฐิติพรรณ  ไชยมงคล

 ผช.จพง. จัดเก็บรายได้

 

 

 

 

 นางสาวพรรนิภา   อาสาสิงห์

ผช.จพง. ธุรการ

 

                

 

 

 

Additional information