สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   
 

นายวีรเดช  บัวกอง

ปลัด อบต

 
   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
      
   

นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 
   
       nucharin

 

 

   นางนุชรินทร์  ศรีถาน

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวณีรนุช มูลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิตยา  ศรีสร้อย  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปฏิบัติการ

    apitak

พ.จ.อ.อภิทักษ์  ศรีลาวงษ์  

 จพง.ป้องกันชำนาญงาน

tidtita

นางฑิตฐิตา     สารทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       chaipong

 นายชัยพงษ์    ป้องภัย

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

empty  


 นายอภิวัฒน์   ไชยเลิศ

พขร.เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายทองสุข  นันทะกาล

นักการภารโรง

นางสาวอริสรา  ใจทน

คนงานทั่วไป 

 

                

 

 

 

Additional information