สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

  palad65   
 

นางสาวสุโรชินทร์  แย้มพุ่ม 

ปลัด อบต

 
   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

        หัวหน้าสำนักปลัด

 
   

       ภาณวฒน

 

 

new1 

นายภานุวัฒน์ จำปาหอม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวณีรนุช มูลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิตยา  ศรีสร้อย  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

    จรวฒน ปองกน

    นายจิระวัฒน์  ดุงจำปา  

     จพง.ป้องกันชำนาญงาน

tidtita

นางฑิตฐิตา     สารทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       chaipong

        นายชัยพงษ์    ป้องภัย

        ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

   อนวฒน

   นายอนุวัฒน์   ไชยเลิศ

พขร.เครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางสาวอริสรา  ใจทน

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายทองสุข   นันทะกาล

นักการภารโรง

   -ว่าง-

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนงเยาว์  ฝืดสูงเนิน 

แม่บ้าน

 

 

                

 

 

 

Additional information