สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

  นายเรวต จารกขมล ปลดองคการบรหารสว   
 

นายเรวัติ  จารุกขมุล  

ปลัด อบต

 
   
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

        หัวหน้าสำนักปลัด

 
   

       nucharin

 

 

new1 

   นางนุชรินทร์  ศรีถาน

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวณีรนุช มูลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนิตยา  ศรีสร้อย  

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

    apitak

    พ.จ.อ.อภิทักษ์  ศรีลาวงษ์  

     จพง.ป้องกันชำนาญงาน

tidtita

นางฑิตฐิตา     สารทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

       chaipong

        นายชัยพงษ์    ป้องภัย

        ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

     นายอภิวัฒน์   ไชยเลิศ

พขร.เครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นางสาวอริสรา  ใจทน

ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายทองสุข   นันทะกาล

นักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนงเยาว์  ฝืดสูงเนิน 

แม่บ้าน

 

 

                

 

 

 

Additional information