หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   

 

 นายเรวต จารกขมล ปลดองคการบรหารสว

 
   นายเรวัติ  จารุกขมุล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
    นางศภานน บเงน รองปลดองคการบรหารส  
 

นางศุภานัน บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 นายกลวฒน พลพงษ ผอำนวยการกองชาง นางสพตรา แทนทอง หวหนาฝายการเงนและ  นางขวญบว วงศคำเหลา หวหนาสำนกปลด  นางสภาพร แผงงาม ผอำนวยการกองการศกษา

นายกุลวัฒน์  พูลพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุพัตรา  แท่นทอง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสุภาพร   แผงงาม

ผู้อำนวยการ

กองการศึกษา

 
   

 

 

                

Additional information