หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

   

 palad65

 

 
   นางสาวสุโรชินทร์  แย้มพุ่ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
    นางศภานน บเงน รองปลดองคการบรหารส  
 

นางศุภานัน บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 -ว่าง- นางสพตรา แทนทอง หวหนาฝายการเงนและ  นางขวญบว วงศคำเหลา หวหนาสำนกปลด  นางสภาพร แผงงาม ผอำนวยการกองการศกษา

-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุพัตรา  แท่นทอง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสุภาพร   แผงงาม

ผู้อำนวยการ

กองการศึกษา

 
   

 

 

                

Additional information