หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

       
   

นายวีรเดช  บัวกอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
         
 

นางศุภานัน   บุเงิน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
 กลวฒน ผอ.กองชาง 456      

นายกุลวัฒน์  พูลพงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอรอุมา ศรีสวนจิก

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางขวัญบัว  วงศ์คำเหลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสุภาพร  แผงงาม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 
   

   

 

                

Additional information