สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

         
   

นายเสรี   ใจทน

ประธานสภา  อบต

   
   นายประหยัด กุลสวน รองประธานสภา อบต.    นางสุวัฒน์  เชื้อสิงห์  เลขานุการสภา อบต.  
 

นายประหยัด  กุลสวน

รองประธานสภา  อบต

 

นางสุวัฒน์   เชื้อสิงห์

เลขานุการสภา  อบต

 
  นายอุบล ดาแร่  ส.อบต. หมู่ 2 

นายสมปอง ไชยเลิศ ส.อบต หมู่ 5   
  นายอุบล  ดาแร่

สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายสมปอง  ไชยเลิศ

สมาชิก อบต.หมู่ 5

 
   สดใจ ม.6    นายหนูสิน แสนโคตร หมู่ 7  
  นายสุดใจ  ตัวงาม

สมาชิก อบต.หมู่ 6

  นายหนูสิน  แสนโคตร

สมาชิก อบต.หมู่ 7

 
   นายเดชาวัฒน์  ทองปัน  ส.อบต.หมู่ 8    นายพิทักษ์  สูงสุมาลย์ ส.อบต. หมู่ 9  
  นายเดชาวัฒน์  ทองปัน

สมาชิก อบต.หมู่ 8

 
นายพิทักษ์  สูงสุมาลย์

สมาชิก อบต.หมู่ 9


 

 

                

 

 

 

Additional information