สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

         
   

นายเสรี   ใจทน

ประธานสภา  อบต

   
         
 

นายพิทักษ์    สูงสุมาลย์

รองประธานสภา  อบต

 

นายวีรเดช   บัวกอง

เลขานุการสภา  อบต

 
         
   นางเพ็ญศรี  บุญเลิศ

สมาชิก อบต.หมู่ 1

   นางนัฐิยา  นามมงคล

สมาชิก อบต.หมู่ 1

 
   

   
  นายทองคำ  สิงห์ใหญ่

สมาชิก อบต.หมู่ 2

นายประสิทธิ์  ชูทอง

สมาชิก อบต.หมู่ 2

 
         
  นายบุญทัน  บุญสอน

สมาชิก อบต.หมู่ 3

  นายพอน  สิงห์ใหญ่

สมาชิก อบต.หมู่ 3

 
         
  นายบุญหลาย  ญารักษ์

สมาชิก อบต.หมู่ 4

 
นางปราณี  คำพูล

สมาชิก อบต.หมู่ 9


 
         
  นายสมปอง  ไชยเลิศ

สมาชิก อบต.หมู่ 5

  นายบุญมี  ไชยกุล

สมาชิก อบต.หมู่ 5

 
     
  นายเดชา  แสวงนาม

สมาชิก อบต.หมู่ 6

  นายประสิทธิ์  พวงปัญญา

สมาชิก อบต.หมู่ 6

 
         
   นายหนูสิน  แสนโครต

สมาชิก อบต.หมู่ 7

   นายประพันธ์  สาระบูรณ์

สมาชิก อบต.หมู่ 7

 
         
  นายประถม  นวนวรรณ์

สมาชิก อบต.หมู่ 8

  นายอนงค์  นางาม

สมาชิก อบต.หมู่ 8

 

 

                

 

 

 

Additional information