คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง

 

       
   

นายสมศักดิ์   โสตแก้ว

นายก อบต

   
     
 

นายศักดิ์ดา    นิกพิมพ์

รองนายก อบต

 

นายอำคา   บุญเลิศ

รองนายก อบต

 
       
   

นางสาวอุไร  ญารักษ์

เลขานุการนายกฯ

   

 

                

Additional information