ระบบสาธารณูปโภค

                   1. การโทรคมนาคม

                   -ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน                       จำนวน    1  แห่ง

                   -ตู้โทรศัพท์                                       จำนวน    3   ตู้

 

2. การไฟฟ้า

                   ตำบลหนองฮาง  มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน  และแต่ละครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้นอกจาก

ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่บริเวณที่ทำกินเป็นการชั่วคราวในฤดูกาลสร้างผลผลิต

3.  ระบบประปา

                   ตำบลหนองฮาง มีประปาหมู่บ้าน                      จำนวน  5  แห่ง

 

                   4. การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา                               จำนวน   3  แห่ง

                   -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส                  จำนวน  1  แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                    จำนวน  9  แห่ง

                   - ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล                    จำนวน  1  แห่ง

                   - หอกระจายข่าว                                                จำนวน  9  แห่ง

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                      จำนวน  3  แห่ง

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    มีบุคลากรจำนวน   8  คน  และมีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์ฯ  ประมาณ    102       คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อบต. )

 

ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนา

จำนวนเด็ก

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมใจราษฎร์รัฐ

35

2

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านนาดี

45

3

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านเหล่าบาก

22

 

5.ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองฮาง   จำนวน 1 แห่ง

Additional information