วิสัยทัศน์ อบต.หนองฮาง 

 “  โครงสร้างพื้นฐานเด่น การเกษตรดี ชุมชนเข้มแข็ง

 

Additional information