ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  ของตำบลหนองฮาง   มีจำนวนทั้งสิ้น 4,462 คน  จำแนกเป็นชาย 2,285  คน  หญิง 2,177 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  81 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,078  ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558 )

 

                        การศาสนา

                   ประชาชนในตำบลหนองฮาง  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนสถาน  8 แห่ง คือ

                   -  วัด                                                    จำนวน   4  แห่ง

                   -  สำนักสงฆ์                                            จำนวน   4  แห่ง

Additional information