ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลนาเลิง  ตำบลยางโยภาพ

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลหนองเหล่า  อำเภอม่วงสามสิบ 

                                                                และตำบลหนองเหล่า  อำเภอเขื่องใน

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลม่วงสามสิบ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลศรีสุข  อำเภอเขื่องใน

 

เขตปกครอง     รวม 9  หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่  1  บ้านหนองฮาง     ผู้ปกครอง    นายกมลชัย     ร่วมสุข           ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่  2 บ้านดอนประทาย   ผู้ปกครอง      นายสมหวัง      ชูทอง             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3 บ้านนาดี          ผู้ปกครอง      นายสมปอง        จำปาเงิน           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4 บ้านก่อฮาง           ผู้ปกครอง    นายเพชร       แก้วกาฬ           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5 บ้านหนองสุ่ม         ผู้ปกครอง    นายพงฐ์ฌธร      ผลสุข             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  6 บ้านหนองฮาง       ผู้ปกครอง    นายธานิน       ฤทธิทิศ           กำนัน

หมู่ที่  7 บ้านนาไร่ใหญ่       ผู้ปกครอง      นายเจริญฤทธิ์   น้ำเงิน            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8 บ้านเหล่าบาก        ผู้ปกครอง    นายอำคา       เดชโชค           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9 บ้านนาห่อม          ผู้ปกครอง    นายเจริญฤทธิ์   สิงห์ใหญ่          ผู้ใหญ่บ้าน

Additional information